Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi nyilatkozat

A jelen szabályzat Fox in the box Korlátolt Felelősségű Társaság, mint a www.tipphunter.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetőjének adatkezelési szabályzata

1. Az adatkezelő neve: Fox in the box Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Adatkezelő)

2. Az Adatkezelő címe: Magyarország, 1119 Budapest, Andor utca 21. C. ép. fszt. 1.

3. Elérhetőség:

3.1 Kapcsolattartó neve: Bézy Gergely Andor a vezető tisztségviselő

3.2 E-mail: hello@tipphunter.hu

4. Az adatkezelés megnevezése: Adatkezelés a https://tipphunter.hu internetes Weboldal Felhasználóinak önkéntes, tájékoztatáson és tájékozódáson alapuló határozott és félreérthetetlen beleegyezése alapján.

5. Az adatkezelés jogalapja: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdésének a) pontja. A Felhasználó az önkéntes adatszolgáltatással hozzájárul a 6. pontban meghatározott adatok kezeléséhez. A szolgáltatás bármely elemének Használatbavételével a Felhasználó a jelen adatkezelési szabályzat rendelkezéseit elfogadja.

6. A kezelt adatok köre:

6.1. A Felhasználó által megadott név, számlázási cím, e-mail cím, telefonszám (megadása nem kötelező)

6.2. A Weboldal megtekintése során a technikai működés miatt automatikusan rögzítésre kerül a Felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a Felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző, az operációs rendszer adatai és a Felhasználó IP címe. Ezekből az adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az Adatkezelő a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal. Az Adatkezelő a fenti adatokat kizárólag a statisztikai célra és elektronikus levelek (megerősítés, visszaigazolás) elküldésére használja fel

6.3. A regisztrációval a Felhasználók hozzájárulnak, hogy a Weboldal üzemeltetője a 6.1. pontban megjelölt személyes adataikat kezelje. A Weboldal használatához megadott adatok kezelése a Felhasználó határozott és félreérthetetlen hozzájárulásával, a jelen tájékoztatás ismeretében történik.

6.4. A látogatás időpontja, az IP cím, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak felvétele és tárolása a rendszer működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen, kizárólag statisztikai célokból, valamint az elektronikus levelek (megerősítés, visszaigazolás, ügyintézés) elküldésének biztosítására történik.

6.5. A regisztráció során az Adatkezelő kezelésébe adott személyes adatok kezelésének célja a Weboldal szolgáltatásainak igénybevételét szolgálja, valamint a szolgáltatás biztosítása érdekében az Adatkezelő és a Felhasználó közötti kommunikációt biztosítja. Ezen adatok összesített, statisztikai célú felhasználására kerül sor. A Felhasználó által megadott adatokat az Adatkezelő kellő elővigyázatossággal tárolja, és kizárólag a szolgáltatással szorosan összefüggő célra használja.

6.6. Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Ez a rendelkezés nem vonatkozik az esetleges, jogszabály által kötelezően előírt adattovábbításokra.

6.7. A Felhasználó által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az Adatkezelő férhet hozzá. Személyes adatokat harmadik személyeknek az Adatkezelő nem ad ki a jogszabályban előírt, kötelező adattovábbítások kivételével. Az Adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja és kétség esetén kikéri a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság véleményét. A Felhasználó e-mail címe nem nyilvános, és nem hozzáférhető harmadik személy számára.

7. Az adatkezelés időtartama:

7.1. A látogatás idejére vonatkozó adatokat (IP cím, operációs rendszer és böngésző adatok) a rendszer a böngésző bezárásakor automatikusan törli.

7.2. A Felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében az adatkezelés addig tart, amíg a Felhasználó igénybe veszi a Szolgáltatást.

8. A személyes adatok törlése: A Felhasználó saját személyes adatainak törlési igényét e-mailben a hello@tipphunter.hu e-mail címre kell eljuttatni. A Felhasználó önkéntes döntése alapján, törlési kérelmének beérkezésétől számított 5 munkanapon belül az Adatkezelő törli az adatokat. Amennyiben a Felhasználó jogellenesen, a valóságtól eltérően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt követ el, akkor az Adatkezelő valamennyi személyes adatát a tudomásszerzéssel egyidejűleg azonnal törölheti.

9. Adatbiztonsági intézkedések: A személyes adatokat a 3 in 1 Hosting Bt. adatai szerverén tároljuk.

10. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége: Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. A Felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

11. A Felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:

11.1. Tájékoztatás: A Felhasználók tájékoztatást kérhetnek a személyes adataik kezeléséről. A Felhasználó kérelmezheti az Adatkezelőnél a) tájékoztatását a személyes adatai kezeléséről, b) a személyes adatainak helyesbítését, valamint c) a személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását. Az Adatkezelő kérésre tájékoztatást ad a Felhasználó általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben a hello@tipphunter.hu címre kell eljuttatni, amire 3 munkanapon belül az általa megadott e-mail címre választ kap az adott Felhasználó.

11.2. Személyes adatok törlése, zárolása: A Felhasználók a 8. pontban foglaltak szerint kérhetik a kötelező adatkezelés kivételével a személyes adataik törlését vagy zárolását. A személyes adatot törölni kell, ha a) kezelése jogellenes; b) az érintett kéri; c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

13. Jogorvoslat: Ha az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Cégnév: 3 in 1 Hosting Betéti Társaság
Rövditett név: 3 in 1 Hosting Bt.
Cégjegyzékszám: 13-06-055290
Adószám: 22206118-2-13
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Forrás u. 12. III/11.
Levelezési cím: 2310 Szigetszentmiklós, Szivárvány u. 1. fszt. 1.
Telefonos ügyfélszolgálat: hétfőtől-csütörtökig: 8.00-tól 16.00-ig, pénteken: 8.00-tól 13.00-ig
Tel: +36 24 886 491
Fax: +36 24 998 626

14. A jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak összhangban vannak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) rendeletében foglaltakkal.

15. Egyebekben az adatkezelésre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a vonatkozó más hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

16. Adattovábbítási nyilatkozat. Tudomásul veszem, hogy Fox in the box Korlátolt Felelősségű Társaság (Magyarország, 1119 Budapest, Andor utca 21. C. ép. fszt. 1.) adatkezelő által a https://tipphunter.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: vásárló neve, számlázási címe, megvásárolt előfizetés neve és ára. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: SimplePay Adatkezelési tájékoztató

17. A weboldal üzemeltetője egyoldalúan, indoklás nélkül felfüggesztheti a felhasználói regisztrációt, illetve törölhet minden olyan posztot, kommentet az olyan esetekben, amikor az adott felhasználó megnyilvánulásait bármilyen tekintetben zavarónak, agresszívnak, vulgárisnak, obszcénnek, hangulatkeltőnek, illetve másokat faji, vallási, nemzeti, nemzetiségi, nemi, politikai, egyéb hovatartozásuk miatt bármilyen módon sértőnek ítéli.