Általános szerződési feltételek

1./ Általános rendelkezések:

1.1./ A jelen „Felhasználási feltételek” meghatározza azokat a jogokat és kötelezettségeket, amelyek a sportfogadási tanácsadást (a továbbiakban: Szolgáltatás) nyújtó https://tipphunter.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetőjét (a továbbiakban: Szolgáltató) és a szolgáltatást igénybevevő személyt (a továbbiakban: Felhasználó) jogosítják és kötelezik.

A weboldal üzemeltetője (Szolgáltató) :

Fox in the box Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: Magyarország, 1119 Budapest, Andor utca 21. C. ép. fszt. 1.

Adószám: 28790013-1-43

Cégjegyzékszám: 01-09-373990

Email ügyfélszolgálat: hello@tipphunter.hu

1.2./ A Szolgáltató az általa üzemeltetett https://tipphunter.hu Weboldalon minden nap 0 – 24 óráig, azaz megszakítás nélkül sportfogadási tanácsadást nyújt a Felhasználók részére.

1.3.1./ Felhasználónak minősül a Weboldal minden látogatója. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi, úgy elfogadja a jelen Felhasználási feltételeket.

1.3.2./ A Szolgáltató jelen rendelkezése szerint a Weboldal szolgáltatásait - a jellegükre tekintettel - csak a 18. életévüket betöltött személyek vehetik igénybe. Az ennél fiatalabbak nem jogosultak a Weboldal szolgáltatásainak igénybevételére. A Felhasználó a regisztrációs oldalon köteles nyilatkozni arról, hogy betöltötte-e a 18. életévét. Amennyiben nem tesz ilyen tartalmú nyilatkozatot, úgy ezzel kizárja magát a Szolgáltatásból.

1.3.3./ A Felhasználó a regisztráció során köteles megadni a nevét, a címét (számlázási címét), azt az email címet ahova a Szolgáltató a regisztrációt visszaigazoló linket elküldheti a regisztráció megerősítéséhez, a telefonszámát (opcionálisan), valamint köteles a megfelelő jelelő négyzet kipipálásával igazolni, hogy 18. életévét betöltötte. Amennyiben a Felhasználó a Weboldal szolgáltatásait igénybe kívánja venni, a jelen Felhasználási feltételeket a regisztrációs űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával el kell fogadnia, aminek eredményeként a jelen Felhasználási feltételek szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és a Felhasználó között.

1.3.4./ Amennyiben a Felhasználó az életkora, illetve a nagykorúsága tekintetében valótlan adatot ad meg, úgy az ezzel kapcsolatos felelősség teljes körűen a Felhasználót terheli. A Szolgáltatót a nagykorúságot illetően valótlan adatközléssel kapcsolatban nem terheli semmiféle felelősség.

2./ A Felhasználónak a Weboldalra való belépést követően nyilatkoznia kell arról, hogy a jelen Felhasználási feltételek, valamint az Adatvédelmi nyilatkozat teljes tartalmát megismerte és az azokban foglaltakat teljes mértékben elfogadja magára nézve kötelezőnek.

3./ A Felhasználó a Weboldal dátummal ellátott „Napi tipp” rovatában választhat a megjátszani kívánt sportesemények közül, majd a „Csomagok” rovatban kiválaszthatja az alkalmazni kívánt csomagot. A „Csomagok” honlapon feltüntetett ára forintban meghatározott bruttó ár.

4.1./ A Weboldalon történő regisztráció – és különösen a vásárlás - feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és az esetlegesen felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség azért, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást. Ha technikai okok miatt valamely termék ára hibásan jelenik meg (pl. 0 vagy 1 Ft) ill. amennyiben a Szolgáltatás és annak ára között nyilvánvaló aránytalanság tapasztalható, akkor természetesen a Szolgáltató a terméket csak tényleges áron tudja a Felhasználó rendelkezésére bocsátani!

4.2./ A weboldalról hivatkozás útján elérhető valamint a Weboldalra hivatkozó más, vagy egyéb weboldalak eléréséből vagy használatából származó károkért a Szolgáltató nem felel, és nem felel a más, vagy egyéb weboldalak működésért, tartalmáért, jogszerűségéért, tartalmuk pontosságáért, valamint azok használatáért sem. Az egyéb honlapokra az ott található – a Szolgáltatótól minden tekintetben független - felhasználási feltételek vonatkoznak.

5./ Fizetési feltételek: A Felhasználó a fizetési kötelezettségének az alábbi módokon tehet eleget: - Bankkártyás fizetéssel a kényelmes és biztonságos fizetést az OTP Mobil Kft. SimplePay biztosítja. Szolgáltató elektronikus számlát állít ki, melyet a regisztráció során megadott email címre küld el. Bankkártya adatai a tipphunter.hu weboldal üzemeltetőihez nem jutnak el.

6./ A Felhasználó a fizetést követően jogosult a választott csomagnak megfelelő tippek megismerésére. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a https://tipphunter.hu Weboldalon nincs lehetősége a fogadásra, a Szolgáltató csupán elemzés és algoritmusok segítségével megpróbálja a sportesemények kimenetelét kikövetkeztetni/megjósolni/megtippelni. A Felhasználó a tipp/tippek felhasználásáról (fogadás) szabadon dönt, az esetleges fogadást önállóan – a Szolgáltatótól függetlenül - intézi. A Szolgáltatót nem terheli semmiféle felelősség a tippek tartalmáért és eredményességéért, ill. eredménytelenségéért.

7./ A Szolgáltató kizárja a Felhasználó minden olyan káráért való felelősséget, amely harmadik személy által elkövetett bármely cselekmény, vis maior (pl: háborús cselekmény vagy világjárvány és ezek miatt elmaradt sportesemény) vagy egyéb, a Szolgáltatónak fel nem róható okból következik be.

8./ A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a szerencsejáték anyagi kockázattal jár. Tudomásul veszi továbbá, hogy az előző pontban megjelölt tippek elfogadásával (megjátszásával) kapcsolatos kockázat teljes egészében őt terheli, az esetleges eredménytelenség következményeit neki kell viselnie, azokat semmilyen mértékben és módon sem háríthatja át a Szolgáltatóra. A Szolgáltató a sportfogadási tippek eredményességéért nem vállal semmiféle felelősséget.

9.1./ A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Weboldal bármely tartalmi elemét (beleértve az Felhasználási feltéteket is) bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el. A weboldalon („reklám:”) jellel megjelölt tartalmak hirdetésnek minősülnek.

9.2./ A Szolgáltató a Felhasználási feltételek megváltoztatását és a változással egységes szerkezetben foglalt Felhasználási feltételeket a Weboldalra való belépéssel könnyen elérhetően – a változásra utaló feltűnő módon - közzéteszi.

9.3./ A Felhasználó köteles a Felhasználási feltételek módosításait figyelemmel kísérni és a módosítások tartalmát megismerni. Az Felhasználó e kötelezettségének elmulasztásából eredő károkért kizárólag a Felhasználó felel.

10./ A Felhasználó nem jogosult a Weboldal tartalmának, védelmének módosítására, vagy annak megkísérlésére illetve a védett tartalmak (pl. fizetett hirdetések) hozzáférésének módosítására, védelmének kijátszására, az abban foglaltak egészének vagy részének közzétételére, továbbadására. Mindez olyan jogsértés, ami a Weboldalról, illetve a kapcsolódó szolgáltatásokból való végleges kitiltással és jogszabályban meghatározott egyéb következményekkel jár.

11./ A Szolgáltató jogosult a Felhasználó által a Weboldalra továbbított ötleteket, elképzeléseket, észrevételeket és egyéb anyagokat bármilyen formában – időhatár nélkül -felhasználni, ideértve a térítésmentes sokszorosítást, továbbítást, közzétételt, illetve médiában való nyilvánosságra hozatalt.

12./ Tilos a weboldalra jogszabályba ütköző, vagy erkölcsileg kifogásolható anyagot feltölteni, vagy ezekkel kapcsolatban posztolni, kommentelni. Az ilyen magatartás a Szolgáltatásból való kizárás jogkövetkezményével jár.

13./ A Weboldalon szereplő anyagok szerzői jogvédelmet élveznek, ideértve a Weboldal domain nevét, logóját, a weboldalon alkalmazott szerkesztési elvet, eljárást, módszert, a Weboldal arculatát és megjelenését, a Szolgáltató által alkalmazott megoldásokat, ötleteket, továbbá a Weboldalon a Szolgáltató által közzétett valamennyi írásos-, képi-, animációs- vagy hanganyagot. A Weboldalon található anyagokat bárki kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével jogosult másolni, továbbítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, terjeszteni, illetve bármely egyéb módon nyilvánosságra hozni. A használat feltétele, hogy a Felhasználó a szerzői jogokat és a szellemi alkotásokhoz fűződő egyéb jogokat maradéktalanul tiszteletben tartsa.

14./ A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a fogadással érintett sportesemény befejezéséig harmadik személynek nem hozza tudomására a Szolgáltató által nyújtott tipp(ek) tartalmát. Az ezen kötelezettsége megszegésével okozott károkért a Felhasználót teljes anyagi felelősség terheli.

15./ A Felhasználó személyes adatainak a védelméről az Adatkezelési szabályzat rendelkezik.

16./ Egyebekben a hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

17./ A Felhasználó kéri, hogy a megvásárolt szolgáltatást a Szolgáltató kezdje meg a fogyasztókat megillető 14 napos elállási idő lejárata előtt. Elállás esetén, a szolgáltatás aktiválása után, a szolgáltatás időarányos (fel nem használt) díját téríti vissza a szolgáltató. Elállás esetén szükséges az alábbi nyilatkozat kitöltése és visszaküldése a szolgáltató részére, a hello@tipphunter.hu címre, szkennelt vagy fotózott formában.

18./Tilos bárminemű közzététel, kijelentés, hozzászólás, megjegyzés, a Szolgáltató által üzemeltetett bármilyen felületen (email, közösségi oldalak, weboldal), amely zavaró, agresszív, vulgáris, obszcén, hangulatkeltő és másokat etnikai, faji, vallási, nemzeti, nemzetiségi, nemi, politikai, egyéb hovatartozásuk miatt bármilyen módon sértő vagy becsmérlő, rágalmazó, becsületsértő, kegyeletsértő, rémhírterjesztő, közveszéllyel fenyegető. Tilos továbbá nyílt vagy bújtatott reklámtevékenység a Szolgáltató által üzemeltetett bármilyen felületen. Ezen tevékenységek azonnali és indoklás nélküli kizárással járnak.

19./ Szabályzatunk szerint, egy ip címről egy regisztráció lehetséges.

20./ A weboldal NEM foglakozik online és tiltott szerencsejáték-szervezéssel és/vagy azokban való részvételre való felhívással sem.